Image

Đăng ký tài khoản mới

Tài khoản:

Được sử dụng để đăng nhập trò chơi

Mật khẩu:

Mật khẩu ingame

Số điện thoại:

Dùng để xác nhận sms khi thay đổi mật khẩu cấp 2, sđt đăng ký